LR CLEAN & SERVICE, S.L. posa a la vostra disposició a través del web http://www.lrgroup.es/  la present política de privacitat amb la finalitat d’informar-vos, de forma detallada, sobre com tractem les vostres dades personals i protegim la vostra privacitat i la informació que ens proporcioneu. En cas d’introduir modificacions en un futur sobre aquesta, us ho comunicarem a través del web o a través d’altres mitjans de manera que pugueu conèixer les noves condicions de privacitat introduïdes.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals us informem del següent:

Responsable del Tractament

Titular: LR CLEAN & SERVICE, S.L. – NIF: B08553786  

Domicili social: C/ Vilassar, 19-23, Bajos. 08014 Barcelona. 

Telèfon: 936 628 411

Correu electrònic: info@lrgroup.es  

Lloc web: www.lrgroup.es/

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A LR CLEAN & SERVICE, S.L. demanem i tractem la vostra informació personal amb caràcter general per gestionar la relació que mantenim amb vosaltres. Essent les principals finalitats que tenim identificades les següents:

 • Canalitzar les sol·licituds d’informació, les consultes, els comentaris o les peticions de pressupost sobre les nostres activitats i serveis, gestió comercial de possibles clients.
 • Gestió portal de l’empleat.
 • Gestió de clients i proveïdors.
 • Gestió de dades de candidats per a llocs de treball.

Com recaptem la vostra informació? 

Recollim la vostra informació personal a través de diferents mitjans, però sempre sereu informats en el moment de la recollida mitjançant clàusules informatives sobre el responsable del tractament, la finalitat i la base legal del mateix, els destinataris de les dades i el període de conservació de la vostra informació, així com la manera com podeu exercir els drets que us assisteixen en matèria de protecció de dades.

En general, la informació personal que tractem es limita a dades identificatives (nom i cognoms, domicili, DNI, telèfon i correu electrònic), serveis contractats i dades de pagament i facturació.

A través del nostre web demanem informació personal relacionada amb la vostra navegació a través de l’ús de cookies. Per conèixer de manera clara i precisa les cookies que utilitzem, quines són les seves finalitats i com les podeu configurar o deshabilitar, consulteu la nostra Política de Cookies.

Responsabilitat de l’usuari

En facilitar-nos les seves dades a través de canals electrònics, l’usuari garanteix que és major de 14 anys i que les dades facilitades a LR CLEAN & SERVICE, S.L. són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’usuari confirma que respon de la veracitat de les dades comunicades i que mantindrà convenientment actualitzada aquesta informació de manera que respongui a la seva situació real, fent-se responsable de les dades falses i inexactes que pogués proporcionar, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que se’n poguessin derivar.

Quant de temps conservem la vostra informació?

A LR CLEAN & SERVICE, S.L. només conservem la vostra informació pel període de temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual va ser recollida, donar compliment a les obligacions legals que ens vénen imposades i atendre les possibles responsabilitats que poguessin derivar del compliment de la finalitat per la qual les dades van ser recollits.

En tot cas, i per regla general, mantindrem la vostra informació personal mentre existeixi una relació contractual que ens vinculi o vosaltres no exerciu el vostre dret de supressió i/o limitació del tractament, i en aquest cas, la informació serà bloquejada sense donar-ne ús més enllà de la seva conservació, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o la defensa de reclamacions o es pugui derivar algun tipus de responsabilitat que hagi de ser atesa.

A qui comuniquem les vostres dades?

En general, a LR CLEAN & SERVICE, S.L. no compartim la vostra informació personal, excepte aquelles cessions que hem de realitzar en base a obligacions legals imposades.

Encara que no es tracta d’una cessió de dades, per prestar-vos el servei sol·licitat pot ser que terceres empreses, que actuen com a proveïdors nostres, accedeixin a la vostra informació per dur a terme el servei que els hem contractat. Aquests encarregats accedeixen a les vostres dades seguint les nostres instruccions i sense que puguin utilitzar-les per a una finalitat diferent i mantenint la més estricta confidencialitat.

Així mateix, la informació personal estarà a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Transferències internacionals de dades

No hi ha transferències internacionals de les vostres dades a països fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE).

Amb els nostres proveïdors hem acordat que, per a la prestació del servei contractat, facin ús de servidors ubicats a l’EEE i si, en un futur, necessitéssim fer ús de servidors localitzats fora del territori de la UE, s’adoptaran les mesures adequades, que seran incorporades a aquesta Política de Privacitat, garantint que aquests proveïdors es troben sota l’acord de Privacy Shield o que hi ha altres garanties adequades.

Quins són els vostres drets amb relació al tractament de les vostres dades i com podeu exercir-les?

La normativa en matèria de protecció de dades permet que pugueu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al vostre tractament, així com no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades, quan escaigui.

Aquests drets es caracteritzen pel següent:

 • El vostre exercici és gratuït, llevat que es tracti de sol·licituds manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu), cas en el qual LR CLEAN & SERVICE, S.L. podrà cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats o negar-se a actuar.
 • Podeu exercir els drets directament o per mitjà del vostre representant legal o voluntari.
 • Hem de respondre a la vostra sol·licitud en el termini d’un mes, encara que, si es té en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds, es pot prorrogar el termini en dos mesos més.
 • Tenim l’obligació d’informar-vos sobre els mitjans per exercitar aquests drets, els quals han de ser accessibles i sense poder denegar-vos l’exercici del dret pel sol motiu d’optar per un altre mitjà. Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan sigui possible, llevat que ens sol·liciti que sigui altrament.
 • Si LR CLEAN & SERVICE, S.L. no dóna curs a la sol·licitud, us informarà, com a molt tard en un mes, de les raons de la seva no actuació i la possibilitat de reclamar davant una Autoritat de Control.

Per exercir els vostres drets LR CLEAN & SERVICE, S.L. posa a la vostra disposició els mitjans següents:

 1. Mitjançant sol·licitud escrita i signada adreçada a LR CLEAN & SERVICE, S.L., c/ Vilassar, 19-23, Baixos. 08014 Barcelona, Ref. Exercici de Drets LOPD.
 2. Enviant el formulari escanejat i signat a l’adreça de correu electrònic info@lrgroup.es indicant a l’assumpte Exercici de Drets LOPD.

En ambdós casos, haureu d’acreditar la vostra identitat acompanyant fotocòpia o, si escau, còpia escanejada, del vostre DNI o document equivalent per poder verificar que només donem resposta a l’interessat o al seu representant legal, i en aquest cas cal aportar document acreditatiu de la representació.

Així mateix, i especialment si considereu que no heu obtingut satisfacció plena en l’exercici dels vostres drets, us informem que podreu presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-vos a aquests efectes a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Com protegim la vostra informació?

A LR CLEAN & SERVICE, S.L. ens comprometem a protegir la vostra informació personal.

Utilitzem mesures, controls i procediments de caràcter físic, organitzatiu i tecnològic, raonablement fiables i efectius, orientats a preservar la integritat i la seguretat de les seves dades i garantir-ne la privacitat.

A més, tot el personal amb accés a les dades personals ha estat format i té coneixement de les seves obligacions amb relació als tractaments de les dades personals.

En el cas dels contractes que subscrivim amb els nostres proveïdors incloem clàusules en què se’ls exigeix mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a què hagin tingut accés en virtut de l’encàrrec realitzat, així com implantar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament de les dades personals.

Totes aquestes mesures de seguretat són revisades de forma periòdica per garantir-ne l’adequació i l’efectivitat.

No obstant això, la seguretat absoluta no es pot garantir i no hi ha cap sistema de seguretat que sigui impenetrable per la qual cosa, en el cas de qualsevol informació objecte de tractament i sota el nostre control es veiés compromesa com a conseqüència d’una bretxa de seguretat, en prenem les mesures adequades per investigar l’incident, notificar-ho a l’Autoritat de Control i, si escau, a aquells usuaris que s’hagin pogut veure afectats perquè prenguin les mesures adequades.